Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Bibliography

(with the exception of judgments and acts of law)

 1.  

„Define and sell” from The Economist print edition, published on http://www.economist.com/libery/focus/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=285533

 1.  

J.

Barta, R Markiewicz, Sie? jako siatka na zakupy, Rzeczpospolita 12.05.1999

 1.  

J.

Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998

 1.  

J.

Barta, R. Markiewicz, Reklama w Internecie, delikt w cyberprzestrzeni, Rzeczpospolita 8.IV.1998.

 1.  

J.

Bielecki, Unia domaga si? zmiany ustawy, Rzeczpospolita 2000.05.10

 1.  

T.

Casey „ISP Liability Survival Guide” John Willey & Sons, Inc. 2000

 1.  

R.

Clifford, Computer and Cyber Law Cases and Materials, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina 1999

 1.  

Z.

Czarnik, „Kodeks cywilny – komentarz do zmian”, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Czarnik, Kodeks cywilny – komentarz do zmian, Warszawa 2003

 1.  

M.

Dauses, M. Sturm, Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewn?trznym rynku Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997/1

 1.  

R.

D?uska and T. Komarnicki in T?umaczenie to za ma?o, Rzeczpospolita 2.XII.1999

 1.  

M.

Drozdowicz, B??d w elektronicznych czynno?ciach prawnych. Wybrane zagadnienia na tle poj?? z zakresu handlu elektronicznego, PPH 2001/9

 1.  

 

Electronic Commerce – An Introduction on: www.europa.eu.int/ISPO/ecommerce/answers/introduction.html

 1.  

 

Electronic Commerce in Europe: the present situation, Speech by R. Verrue, available on http://europa.eu.int/comm/information_society/speeches/verrue/ecommerce_en.htm

 1.  

H.

Fedorowicz, Trzeba by? konsumentem, Rzeczpospolita 29.VI.2001

 1.  

H.

Fedorowicz, Unia narzuca tempo, Rzeczpospolita 2003.10.16

 1.  

M.

Foss and L Bygrave International Consumer Purchases through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law, International Journal of Law and Information Technology, Vol 8 no 2, Oxford University Press 2000

 1.  

A.

Fra?, Uwagi do ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2002

 1.  

R.

Golat, Internet – aspekty prawne, Warszawa 2003

 1.  

 

Internet 2000 prawo-ekonomia-kultura, edited by R. Skubisz, Lublin 1999

 1.  

M.

Jagielska, M. Jagielski, Mo?liwo?ci interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w ?wietle europejskiego prawa ochrony konsumenta in edited by C. Mik „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. a cz?onkostwo Polski w Unii Europejskiej”, Toru? 1999

 1.  

M.

Jasielska, Umowy zawierane poza lokalem przedsi?biorstwa i na odleg?o??, Monitor Prawniczy 9/2000

 1.  

I.

Kienzler, S?ownik terminologii Unii Europejskiej angielsko – polski i polsko – angielski, 1-st edition 2001 Gda?sk

 1.  

W.

Kocot, Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udzia?em konsumentów, part I, PPH 2000/11/

 1.  

W.

Kocot, Nowe zasady zawierania umów z konsumentami, part II, Przegl?d prawa handlowego 2000/12

 1.  

W.

Kocot, Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w uj?ciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, Przegl?d Prawa Handlowego, 2003/5

 1.  

J.

Kolczy?ski, Argumentów nigdy za wiele. Rzeczpospolita 2000/6/14

 1.  

D.

Kot, Dyrektywa Unii Europejskiej o Handlu Elektronicznym i Jej Implikacje Dla Prawa Cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001/1

 1.  

E.

??towska Ewolucja Stategii Rzeczpospolita 02.02 1998

 1.  

E.

??towska, Dzieci?ca klientela, Rzeczpospolita 8.VII.1998

 1.  

E.

??towska, Informacja musi by? jasna, niedwuznaczna i zrozumia?a, Rzeczpospolita 1998/05/24.

 1.  

E.

??towska, Jak obroni? si? przed natarczywym sprzedawc?, Rzepa 26.IX.1997

 1.  

E.

??towska, Prawo umów konsumenckich, Gdynia 2002

 1.  

E.

??towska, Us?ugi turystyczne: czy ju? naprawd? po europejsku, Rzeczpospolita 1998/07/02

 1.  

P.

Machnikowski, Zmiany w przepisach k.c. o zawieraniu umów w trybie ofertowym i rokowaniowym, Przegl?d Prawa Handlowego, 2004/1

 1.  

H.

M?drza?, E. Marsza?kowska-Krze?, Post?powanie cywilne, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Radwa?ski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi?zania – cz??? szczegó?owa, Warszawa 2004

 1.  

Z.

Radwa?ski, Zobowi?zania – cz??? ogólna, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Radwa?ski, Zobowi?zania cz??? ogólna, Warszawa 2003

 1.  

D.

Rosiak, Oblicza Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001

 1.  

S.

Rudnicki, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Ksi?ga pierwsza. Cz??? Ogólna, Warszawa 1999

 1.  

C.

Schultze, J. Baumgartner, Don’t Panic! Do E-commerce, A Beginners’ Guide to European Law Affecting E-commerce, 2000, available in pdf format on the webpage of European Commission

 1.  

?.

Semprich, Coraz gorsze prawo, Rzeczpospolita 19.XI.2003

 1.  

M.

Spyra, Ustawa o j?zyku polskim – konsekwencje dla obrotu cywilnoprawnego, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

 1.  

J.

Steiner, L. Woods, Textbook on EC law, 1998

 1.  

D.

Szostek, Czynno?? prawna a ?rodki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004

 1.  

W.

Szpringer Ochrona konsumenta, a ochrona konkurencji (wprowadzenie), PPG 1-2/1999

 1.  

W.

Szpringer, e-commerce, e-banking, wyzwania globalizacji, Warszawa 2002

 1.  

W.

Szpringer, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja, Warszawa 2000

 1.  

W.

Szpringer, Kolejki w cyberprzestrzeni, Rzeczpospolita 2000/04/06

 1.  

W.

Szpringer, Wzgl?d na równowag?, Rzeczpospolita 1999/07/08

 1.  

 

Vademecum konsumenta, Rzeczpospolita 2003.02.26 & 2003.03.05

 1.  

F.

Wejman in Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej, (Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000