Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of The Illinois Statutory Short Form Power Of Attorney For Property Law

 

English  source

Polish target

The Illinois Statutory Short Form Power Of Attorney For Property Law

§3-4. Explanation of powers granted in the statutory short form power of attorney for property. This section defines each category of powers listed in the statutory short form power of attorney for property and the effect of granting powers to an agent. When the title of any of the following categories is retained (not struck out) in a statutory property power form, the effect will be to grant the agent all of the principal's rights, powers and discretions with respect to the types of property and transactions covered by the retained category, subject to any limitations on the granted powers that appear on the face of the form. The agent will have authority to exercise each granted power for and in the name of the principal with respect to all of the principal's interests in every type of property or transaction covered by the granted power at the time of exercise, whether the principal's interests are direct or indirect, whole or fractional, legal, equitable or contractual, as a joint tenant or tenant in common or held in any other form; but the agent will not have power under any of the statutory categories (a) through (o) to make gifts of the principal's property, to exercise powers to appoint to others or to change any beneficiary whom the principal has designated to take the principal's interests at death under any will, trust, joint tenancy, beneficiary form or contractual arrangement. The agent will be under no duty to exercise granted powers or to assume control of or responsibility for the principal's property or affairs; but when granted powers are exercised, the agent will be required to use due care to act for the benefit of the principal in accordance with the terms of the statutory property power and will be liable for negligent exercise. The agent may act in person or through others reasonably employed by the agent for that purpose and will have authority to sign and deliver all instruments, negotiate and enter into all agreements and do all other acts reasonably necessary to implement the exercise of the powers granted to the agent.

 

Obowi?zuj?cy w Stanie Illinois Formularz Pe?nomocnictwa Do Bezterminowego Zarz?dzania Maj?tkiem

§3-4. Wyja?nienie kompetencji przyznawanych skróconym formularzem pe?nomocnictwa do bezterminowego zarz?dzania maj?tkiem. Niniejszy rozdzia? definiuje wszystkie kategorie kompetencji wymienionych w skróconym formularzu pe?nomocnictwa do bezterminowego zarz?dzania maj?tkiem. Je?eli tytu? której? z kategorii jest zachowany (a nie skre?lony) w ustawowym formularzu pe?nomocnictwa do zarz?dzania maj?tkiem b?dzie to mia?o skutek udzielenia pe?nomocnikowi wszystkich praw mocodawcy, jego kompetencji i swobody dzia?ania w odniesieniu do maj?tku i transakcji obj?tych zachowan? kategori?, z zastrze?eniem ogranicze? kompetencji zapisanych w w/w formularzu. Pe?nomocnik b?dzie uprawniony do korzystania ze wszystkich przydzielonych mu kompetencji, na rzecz i w imieniu mocodawcy, w odniesieniu do wszystkich spraw, w odniesieniu do wszystkich rodzajów maj?tku, których dotycz? kompetencje udzielone w chwili dzia?ania; niezale?nie od tego czy sprawy mocodawcy s? bezpo?rednie czy po?rednie, ca?o?ciowe czy cz??ciowe, prawne, oparte na zasadach s?uszno?ci czy umowie, w charakterze wspó?lokatora, wspó?dzier?awcy, lub w innej formie. Jednak ?adne z ustawowych kategorii od (a) do (o) nie daj? pe?nomocnikowi kompetencji do przekazania maj?tku mocodawcy w darowi?nie, mianowania dalszych pe?nomocników ani do zmiany beneficjentów wyznaczonych przez mocodawc? na wypadek ?mierci, na mocy testamentu, funduszu, status wspó?lokatora, formularza darowizny lub umowy. Pe?nomocnik nie b?dzie zobowi?zany do korzystania z przyznanych kompetencji ani do przyj?cia odpowiedzialno?ci za maj?tek czy sprawy mocodawcy; jednak?e, kiedy pe?nomocnik korzysta z przyznanych mu kompetencji b?dzie zobowi?zany do zachowania nale?ytej staranno?ci dzia?aj?c na rzecz mocodawcy, zgodnie z ustawowymi warunkami pe?nomocnictwa i b?dzie odpowiedzialny za niestaranne dzia?anie. Pe?nomocnik mo?e dzia?a? osobi?cie lub poprzez inne osoby rozs?dnie zaanga?owane w celu wykonania tych dzia?a? osób. B?dzie on uprawniony do podpisania i dor?czenia wszystkich dokumentów, negocjowa? i zawiera? wszystkie umowy, jak równie? wykonywa? wszystkie inne czynno?ci rozs?dnie konieczne do realizacji przydzielonych pe?nomocnikowi kompetencji.