Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Polish to English translation of a legal opinion regarding article 110 of the Polish Family and Guardianship Code

 

Polish source
English target

Opinia Prawna

Artykuł 110 oraz Artykuł 112 mówi o pozbawieniu i zawieszeniu w prawach rodzicielskich. Jeśli sąd ograniczył władzę rodzicielską ojca w orzeczeniu rozwodowym, czy posiada moc zawieszenie lub pozbawienie go praw rodzicielskich w świetle Artykułu 112? Jeśli nie, co oznacza „ograniczenie”?


Zgodnie z art. 110 krio, sąd opiekuńczy może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej, jeśli powstanie przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu.


Sąd orzekając rozwód Państwa Thiel proceduralnie miał możliwość zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub oboje. Skoro tego nie zrobił, to znaczy, że nie było przesłanek uzasadniających orzeczenie zawieszenia władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienia. Pan Wojciech Tomasz Thiel ma władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi, tyle, że jest ona ograniczona do ściśle określonych działań. Natomiast w przyszłości, w razie zaistnienia zmiany stosunków tj. stanu faktycznego, na jakim orzekał sąd rozwodowy, sąd opiekuńczy zgodnie z art. 106 krio może zmienić zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie dotyczące władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonywania.

Legal Opinion

Articles 110 and 112 provides for deprivation and suspension of parental custody rights. If the Court limited the parental custody of the father in the divorce decree, is it tantamount to suspension or deprivation of his parental custody rights in light of Article 112? If otherwise, what does the term “limitation” mean?


Pursuant to Article 110 of KRiO (Polish Family and Guardianship Code), the guardianship court may adjudicate on the suspension of parental custody if there is a transient obstacle to the exercise thereof.


In declaring the divorce of the marriage of Mr and Mrs. Thiel, the court had a procedural opportunity to deprive one or both of the parents of the parental custody or to suspend the same. Since it decided otherwise, it means that there were no prerequisites substantiating  suspension or deprivation of parental custody. Mr Wojciech Tomasz Thiel has the parental custody over his children except that it has been limited only to specifically designated actions. In future, however, if there is any change in relations, i.e. the facts on the basis of which the divorce court had adjudicated, the latter may, in accordance to Article 106 of KRiO, amend the ruling on the parental custody and the manner of its exercise contained in the original divorce decree.