Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Polish to English translation of the guidelines of the Supreme Court

 

Polish source
English target

Wytyczne Sądu Najwyższego

„V. Obserwacja praktyki z lat ostatnich wykazuje, że sądy nie zwróciły dostatecznej uwagi na zmiany, jakie w zakresie rozstrzygania w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej wprowadził art. 58 KRO [to znaczy „krio”] w porównaniu ze stanem prawnym wynikającym z art. 32 kod. rodz. [to znaczy „kodeksu rodzinnego”, już nie obowiązuje] z 1950 r. i art. 437 d. KPC [to znaczy „dawnego Kodeksu Postępowania Cywilnego], chociaż zmiany te mają charakter zasadniczy.(...) Przewidziany w zdaniu drugim art. 58 KRO nakaz określenia obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, odpowiadających zakresowi uprawnień w stosunku do osoby dziecka, odpowiadającej zakresowi władzy rodzicielskiej tego z rodziców, któremu jej wykonywania nie powierzono, zmierza do zlikwidowania wytworzonej na tle poprzednich przepisów praktyki polegającej na tym, że sąd w takim wypadku ograniczał się zazwyczaj do ogólnikowego stwierdzenia, że drugiemu z małżonków pozostawia nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej i prawo utrzymywania z dzieckiem kontaktów osobistych. Takie, bowiem ogólnikowe rozstrzygnięcie z istoty rzeczy nie mogło odpowiadać różnorodnym sytuacjom życiowym dzieci po rozwodzie ich rodziców.


Treść art. 58 nie daje żadnej podstawy do stosowania podobnego szablonu także z tej przyczyny, że prawo do nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej nie mieści się w sferze tej władzy i tym samym nie stanowi nawet ograniczonego jej składnika.


Władza rodzicielska współmałżonka powinna więc w tym wypadku polegać na określonych obowiązkach i uprawnieniach w stosunku do osoby dziecka, a nie na nadzorze nad osobą władzę tę sprawującą. Prawo zaś utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o czym także była mowa w art. 437 d KPC, nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej, skoro do zakazania styczności osobistej z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej konieczne jest orzeczenie sądu (art. 113 KRO)”.

Guidelines of the Supreme Court

"V. It has been proved through observation of the court practice of last years that the courts have failed to pay appropriate attention to the changes concerning parental custody ruling in a divorce decree that have been introduced by Article 58 of KRiO as compared with the legal status under Article 32 of the Family Code [the former Act regulating this matter] of 1950 and Article 437 of the former Code of Civil Procedure [Kodeks Postępowania Cywilnego – hereinafter referred to, after its Polish acronym, as KPC], even though these changes are fundamental in their nature. ... The duty to define rights and duties regarding the person of the child as imposed by virtue of the second sentence of Article 58 KRiO that correspond to the scope of parental custody of the parent who has been awarded the exercise of the parental custody is aimed at eliminating the practice, created under the law formerly in force, which consisted in that courts adjudicating in such a case, usually limited their rulings to the mere pronouncement that the supervision over the exercise of parental custody was left to the second spouse, together with the right to maintain personal contacts with the child. Such a vague settlement simply couldn’t correspond to diverse post-divorce real-life situations of children.


Wording of Article 58 gives no basis for using the similar pattern, also because the right to supervise over the exercise of the parental custody is situated beyond the sphere of the custody itself and, as such, does not constitute even a limited element thereof.


Therefore, in this case, the parental custody of the [other] spouse should consist in enjoying specific rights and performing specific duties with regard to the person of the child and not in supervising the person who exercises the parental custody. The right to maintain contact with the child, also referred to in Article 437 of KPC, does not depend upon the fact of exercising parental custody as it is only a court order that may prohibit a parent who was deprived of the parental custody from maintaining personal contacts with the child (Article 113 of KRiO).”