Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of an Agreement on Providing of Market Research and Seeking for Business Opportunities

 

English  source

Polish target

 AGREEMENT
on Providing of Market Research and Seeking for Business Opportunities


(hereinafter the “Agreement”)

I.
 Subject of the Agreement
1.    Subject of this Agreement is exercising of market research and seeking for business opportunities for the Client, tracing of orders, care for the clients of the Client and taking responsibility for the quality of services being provided in Poland ………………… in the scope of business of the Client, especially:
a.    Production and replication of optical media
b.    Authoring a localization of titles
c.    Processing of digital content and delivery services
(hereinafter also as the “services”)
2.    The above stated services will be provided entirely by the Supplier on behalf and at the expense of the Client.

 

 II.
Extent and Manner of Fulfillment of this Agreement
1.    The Supplier is obliged to provide the services solely in person, usage of third persons has to be agreed in writing with the Client.
2.    The services shall be provided by the Supplier for an indefinite period of time in the minimal extent of 8 hours for each business day.
3.    First two months of providing of the services will be considered as trial period (such as in employment relation) with possibility of notice with notice period of 1 week.
4.    The Supplier will use technical equipment of the Client when providing the services, especially computer and mobile phone, which will be handed over to the Supplier based on the completion certificate, and for which the Supplier is responsible. In case of termination of the Agreement or upon notice of the Client the Supplier is obliged to return the said equipment in the maximum period of 3 days.
5.    The Supplier is obliged to submit regular reports on fulfillment of its services to XXX. Such reports will be submitted at least once a month and until the 5th day of the following month at the latest.
6.    The Supplier will use its own car or any other mean of transport when providing the services and will charge the Client for usage of such mean of transport according to respective legal enactments and to the extent corresponding to the provided services and/or instructions of the Client.

 

 

 

 

 III.
Price and Payment Conditions
1.    Parties of this Agreement have agreed on price for provided services in the amount of …….………….. (in words ………………………) for each calendar month of providing the services + bonus in the amount of ……… % from the already paid amount invoiced to the clients won by the Supplier or resigned to the Supplier by the Client.
2.    This payment is due based on the invoice issued by the Supplier within 5 days from the end of the calendar …………………… (quarter/month) of providing of the services. The invoice shall be due within 14 days from the receipt of such invoice by the Client. The invoice will comprise summary of clients and amounts approved by the executive of the Client.
3.    The agreed price may be increased based on the business plan fulfillment made by the Supplier and approved by the Client according to the Article IV. of this Agreement. Such plan fulfillment is to be approved by the Client. In case of termination of the Agreement before the end of plan term, the Supplier shall not obtain increased amount.

 

IV.
Rights and Duties of the Supplier
1.    The Supplier is obliged to provide the services in due form and in accordance with instructions and internal rules of the Client, which the Supplier has been informed of and in accordance with generally binding legal enactments.
2.    The Supplier shall submit a draft of the business plan for the year 2009, 2010 which shall be subject of approval by the Client within 15 days from submitting thereof. The business plan shall comprise mainly:
a.    Outline of targeted segment
b.    Outline of competitors
c.    Business strategy proposal
d.    Product allocation and turnover target proposal
e.    Means and budget proposal
3.    The Supplier is obliged to protect goodwill of the Client, to act in its favor upon any conditions, and to inform the Client of any circumstances capable to endanger or stop providing services in the respective extent.

 
V.
Rights and Duties of the Client
1.    The Client is obliged to provide the Supplier with appropriate support, technical equipment and cooperation to provide the services.
2.    The Client is obliged to provide the Supplier with information necessary for exercising its activities and inform the Supplier of any other circumstances necessary for providing the services under this Agreement.
3.    The Client is entitled to exercise control over provided services.
4.    In case of breach of the Agreement by the Supplier, the Client will first warn the Supplier by (i) e-mail or (ii) fax or in urgent cases by (iii) phone and then in writing. In such warning the Client shall specify the respective breach of the Agreement and propose appropriate measures.

UMOWA
o Zapewnianie Badań Rynkowych i Poszukiwanie Możliwości Rynkowych

(dalej określaną, jako „Umowa”)

I.
 Przedmiot Umowy
3.    Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie badań rynkowych i wyszukiwanie możliwości rynkowych dla Klienta, śledzenie zamówień, dbanie o klientów Klienta i przyjmowanie odpowiedzialności, za jakość usług świadczonych w Polsce ………………… w zakresie działalności gospodarczej Klienta, w szczególności:
a.    Produkcja i powielanie mediów optycznych
b.    Autoryzacja lokalizacji tytułów
c.    Przetwarzanie treści cyfrowej oraz dostarczanie usług
(nazywane dalej “usługami”)
4.    Wymienione powyżej usługi będą dostarczane wyłącznie przez Dostawcę, w imieniu oraz na koszt Klienta.

II.
Zakres oraz Sposób Realizacji niniejszej Umowy
1.    Dostawca zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług, powierzenie tego osobom trzecim wymaga pisemnego porozumienia z Klientem.
2.    Usługi będą świadczone przez Dostawcę przez czas nieokreślony, przez minimum 8 godzin, w każdym dniu roboczym.
3.    Pierwsze dwa miesiące świadczenia usług będą traktowane, jako okres próbny (podobnie jak przy stosunku pracy) z możliwością wypowiedzenia umowy, z tygodniowym wyprzedzeniem.
4.    Dostawca będzie świadczył usługi, przy użyciu wyposażenia technicznego Klienta, w szczególności komputera i telefonu komórkowego, które zostaną przekazane Dostawcy na podstawie Protokołu Odbioru i za które Odbiorca będzie odpowiedzialny. W razie rozwiązania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Klienta, Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu w/w wyposażenia w ciągu 3 dni.
5.    Dostawca zobowiązany jest do przedstawiania XXX regularnych raportów z realizacji usług. Raporty takie będą przedstawianie, co najmniej raz w miesiącu nie później niż piątego dnia kolejnego miesiąca.
6.    Dostawca, w trakcie świadczenia usług, będzie korzystać ze swojego własnego samochodu lub innych środków transport, będzie za to obciążać Klienta, zgodnie z adekwatnymi aktami prawnymi i w zakresie odpowiadającym świadczonym usługom i/lub instrukcjom Klienta.

III.
Cena i Warunki Płatności
4.    Strony Umowy uzgodniły cenę świadczonych usług na kwotę …….………….. (słownie ………………………) za każdy miesiąc świadczenia usług + premia w kwocie ……… % od wypłaconej kwoty faktur wystawionych klientom pozyskanym przez Dostawcę lub przekazanym Dostawcy przez Klienta.
5.    Płatność wypłacana jest w oparciu o fakturę wystawianą przez Dostawcę w ciągu 5 dni od zakończenia kalendarzowego …………………… (kwartału/miesiąca) świadczenia usług. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od otrzymania takiej faktury przez Klienta. Faktura będzie zawierać podsumowanie klientów i kwoty zatwierdzone przez kierownictwo Klienta.
6.    Uzgodniona cena może być zwiększona w oparciu o realizację przez Dostawę biznesplanu oraz zatwierdzeniu przez Klienta w sposób zgodny z Artykułem IV niniejszej Umowy. Taka realizacja planu musi być zatwierdzona przez Klienta. W razie zakończenia niniejszej Umowy przed terminem określonym w planie, Dostawca nie otrzyma zwiększonej kwoty.


IV.
Prawa i Obowiązki Dostawcy
4.    Dostawca jest zobowiązany świadczyć usługi w odpowiedniej formie i zgodnie z instrukcjami i wewnętrznymi zasadami Klienta, o których Dostawca został powiadomiony, a także zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.
5.    Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia szkicu biznesplanu na rok 2009/2010. Który to szkic powinien zostać zatwierdzony przez Klienta w ciągu 15 dni od jego przedstawienia. Biznesplan powinien przede wszystkim zawierać:
a.    Opis docelowego segmentu rynku
b.    Przedstawienie konkurencji
c.    Propozycję strategii biznesowej
d.    Proponowana alokacja produktów i planowany obrót
e.    Środki i propozycje budżetowe
6.    Dostawca jest zobowiązany do dbania o dobrą reputację Klienta, do działania, w każdych warunkach, na jego korzyść oraz do poinformowania Klienta o wszelkich okolicznościach, które mogłyby zagrozić dostarczaniu usług lub całkowicie zatrzymać ich świadczenie w odpowiednim zakresie.

V.
Prawa i Obowiązki Klienta
5.    Klient jest zobowiązany do zapewniania Dostawcy odpowiedniego wsparcia, wyposażenia technicznego oraz kooperacji w świadczeniu usług.
6.    Klient jest zobowiązany do zapewnienia Dostawcy informacji koniecznych do wykonywania jego pracy jak również do poinformowania Dostawcy o wszelkich innych okolicznościach koniecznych do świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy.
7.    Klient jest uprawniony do sprawowania kontroli nad świadczonymi usługami.
8.    W razie złamania Umowy przez Dostawcę, Klient w pierwszej kolejności udzieli mu ostrzeżenia używając do tego: (i) poczty e-mail lub (ii) faksu, a w nagłej sytuacji (iii) telefonu, a następnie na piśmie. W takim ostrzeżeniu Klient powinien przedstawić istotę naruszenia Umowy i zaproponować odpowiednie środki naprawcze.