Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of a Non-Disclosure Agreement (NDA)

 

English  source

Polish target

 MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT (“NDA”)

(International Form)


This Mutual Non-Disclosure Agreement (“Agreement”) is entered into by and between … doing business at ….. (“Company”) and XXXX, Inc., (“XXXX”), (each singularly “Party” and jointly “Parties”):
WHEREAS, Company and Dresser intend to engage in discussion and negotiations concerning …. (the “Project”)  and WHEREAS, in the course of such discussion and negotiations and implementation of the Project, it is anticipated that either Party (the “Disclosing Party”) may disclose or deliver to the other Party (the “Receiving Party”) certain Confidential Information (as defined below) for the purpose of enabling the Parties to evaluate the feasibility of the Project, to negotiate a possible agreement, and/or to implement the Project.
NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual promises and covenants contained in this Agreement, the Parties agree as follows:
1.    Definition of Confidential Information.  Except as excluded in Section 3, “Confidential Information” means all business and/or technical information received by one Party, its affiliates and agents from the other Party, its affiliates or agents during the term of this Agreement, related to the Project or obtained during the performance of the Project or created by a Party or its agents to the extent that it contains, is based upon or is derived from Confidential Information of Disclosing Party, including notes and analyses created by Receiving Party to the extent the analyses include, are based upon or are derived from Disclosing Party’s Confidential Information. Confidential Information includes all business and/or technical information about either Party’s assets, business, plans (both current and proposed), customers (including customer accounts, addresses and personal information), employees, data, finances, hardware, manuals, methods of operations, products (both existing and future), records, research, software (including source code), strategies, systems, technology, and trade secrets, software program (source code), software disks and associated documentation, as well as all documents marked with a notice or label of “Proprietary” or “Confidential” or similar notice, or which a reasonable person, given the nature and circumstances of the disclosure, would know the information to be confidential or proprietary.  Such information shall be Confidential Information whether or not it is designated in writing or labeled as confidential or proprietary and whether or not provided orally, visually, in writing, electronically or in other form.  Confidential Information further includes confidential or proprietary information designated as such in writing by Disclosing Party, whether by letter or by the use of an appropriate stamp or legend, prior to or at the time any such trade secret or confidential information is disclosed by Disclosing Party to Receiving Party.  To the extent that Disclosing Party’s Confidential Information is used by Receiving Party to develop (or is incorporated by Receiving Party in) materials or product(s) of Receiving Party, such materials or product(s) shall be considered for the purposes of this Agreement as a part of Disclosing Party’s Confidential Information and as such shall be subject to all of the restrictions of Section 2.
4.    Term.  The effective date of this Agreement is the date of the last signature below (“Effective Date”). This Agreement shall expire five (5) years from the Effective Date, except Sections 2, 5, 7(l) and 7(m) shall survive such termination.  Any Confidential Information disclosed to Receiving Party, and any discussions held between the parties, relating to the Project prior to the date of this Agreement shall be governed by this Agreement from its Effective Date.
5.    Remedy. The Parties acknowledge that a Receiving Party’s unauthorized disclosure or use of Confidential Information may result in irreparable harm to Disclosing Party.  In the event of violation or threatened violation of this Agreement, without limiting any other rights and remedies, a temporary restraining order and/or an injunction to enjoin disclosure of Confidential Information may be sought against the Party who has breached or threatened to breach this Agreement.
6.    No Duty to Enter Into Agreement.  Unless the Parties execute and deliver a final, definitive written agreement regarding the Project, neither Party shall be under any legal obligation, of any kind whatsoever, with respect to the Project, except for the matters to which the Parties specifically agree in this Agreement. 

WZAJEMNA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI („NDA”)

(Formularz międzynarodowy)


Niniejsza wzajemna umowa o zachowaniu poufności (“Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy ….. prowadzącą działalność gospodarczą w ….. (“Firma”) a XXXX, Inc., (“XXXX”), (dalej określane indywidualnie, jako “Strona” a łącznie, jako “Strony”):
ZWAŻYWSZY, że, Firma oraz XXXX zamierzają rozpocząć rozmowy i negocjacje dotyczące …. (“Projekt”) oraz ZWAŻYWSZY, że, w trakcie takich rozmów i negocjacji oraz podczas realizacji Projektu prawdopodobne jest, że każda ze Stron (“Strona Ujawniająca”) może ujawnić lub przekazać drugiej Stronie (“Strona Otrzymująca”) pewne poufne informacje (w myśl poniższej definicji) w celu umożliwienia Stronom oceny możliwości realizacji Projektu, negocjacji możliwej umowy i/lub wprowadzenia w życie Projektu.
Dlatego też, biorąc pod uwagę wcześniej wymienione założenia oraz wzajemne obietnice i ustalenia zawarte w niniejszej Umowie, Strony uzgadniają, co następuje:
1.    Definicja Informacji Poufnych.  Za wyjątkiem wyłączeń zawartych w paragrafie 3, “Informacje Poufne” oznaczają wszystkie informacje biznesowe i/lub techniczne otrzymane przez jedną ze Stron, jej oddziały i pośredników, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, związane z Projektem lub uzyskane w trakcie realizacji Projektu oraz informacje stworzone przez Stronę lub jej przedstawicieli w takim zakresie, że zawiera, opiera się na lub wynika z Poufnych Informacji Strony Ujawniającej; włącznie z notatkami i analizami sporządzonymi przez Stronę Otrzymującą, w zakresie, w jakim analizy obejmują Informacje Poufne Strony Ujawniającej, opierają się na nich lub z nich wynikają. Informacje Poufne obejmują wszystkie informacje biznesowe i/lub techniczne o należących do którejś ze stron aktywach, działalności biznesowej, planach (zarówno bieżących jak i przyszłych), klientach (włącznie z kontami klientów, ich adresami i informacjami osobistymi), pracownikach, danych, finansach, sprzęcie komputerowym, instrukcjach obsługi, metodach działania, produktach (zarówno bieżących jak i przyszłych), rejestrach, badaniach, oprogramowaniu (włącznie z kodem źródłowym), nośnikach oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji, jak również wszystkie dokumenty opatrzone adnotacją „Zastrzeżone” lub „Poufne” lub podobną informacją jak również takie, które rozsądna osoba, biorąc pod uwagę rodzaj i okoliczności ujawnienia, uznałaby za poufne lub zastrzeżone. Informacje takie będą zakwalifikowane, jako Poufne, niezależnie od tego czy są one oznaczone pisemnie lub zaopatrzone w adnotację mówiącą, że są one poufne bądź zastrzeżone; jak również niezależnie od tego czy udostępnione zostały ustnie, wizualnie, na piśmie, w formie elektronicznej czy innej. Ponadto Informacje Poufne obejmują informacje poufne lub zastrzeżone oznaczone, jako takie przez Stronę Ujawniającą, czy to w formie nadruku czy też pieczątki lub legendy, przed przedstawieniem takich tajemnic handlowych Stronie Otrzymującej lub w trakcie ich przedstawiania. Użycie przez Stronę Otrzymującą informacji poufnych udzielonych przez Stronę Ujawniającą w celu wytworzenia (lub włączenia przez Stronę Otrzymującą) do materiałów lub produktów Strony Otrzymującej, takie materiały lub produkty powinny być z punktu widzenia niniejszej umowy traktowane, jako część Poufnych Informacji Strony Ujawniającej i będą podlegać ograniczeniom przedstawionym w paragrafie 2.      
4.    Okres obowiązywania.  Datą wejścia w życie niniejszej Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu poniżej (“Data wejścia w życie”). Umowa ta wygaśnie w pięć (5) lat od dnia wejścia w życie, za wyjątkiem Paragrafów 2, 5, 7(l) i 7(m), które będą obowiązywać po tym wygaśnięciu.  Wszystkie Informacje Poufne ujawnione Stronie Otrzymującej jak również wszystkie rozmowy dotyczące Projektu, jakie miały miejsce przed wejściem w życie niniejszej umowy będą regulowane przez tą Umowę od jej dnia wejścia w życie.
5.    Zadośćuczynienie. Strony przyznają, że nieupoważnione ujawnienie Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą może wyrządzić Stronie Ujawniającej nieodwracalne szkody. W razie naruszenia lub niebezpieczeństwa naruszenia niniejszej Umowy, bez wykluczenia innych form zadośćuczynienia, przeciwko stronie, która naruszyła Umowę lub grozi jej naruszeniem, niezależnie od innych środków, może zostać wydany tymczasowy środek zabezpieczający i/lub nakaz sadowy.
6.    Brak Obowiązku Zawarcia Umowy.  Jeżeli Strony nie zawrą ostatecznie pisemnej umowy dotyczącej Projektu, żadna ze Stron nie będzie miała żadnego prawnego obowiązku związanego z Projektem, za wyjątkiem kwestii, które Strony szczegółowo ustaliły w niniejszej Umowie.