Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of a Non-Disclosure Agreement (NDA)

 

English  source

Polish target

 MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT (“NDA”)

(International Form)


This Mutual Non-Disclosure Agreement (“Agreement”) is entered into by and between … doing business at ….. (“Company”) and XXXX, Inc., (“XXXX”), (each singularly “Party” and jointly “Parties”):
WHEREAS, Company and Dresser intend to engage in discussion and negotiations concerning …. (the “Project”)  and WHEREAS, in the course of such discussion and negotiations and implementation of the Project, it is anticipated that either Party (the “Disclosing Party”) may disclose or deliver to the other Party (the “Receiving Party”) certain Confidential Information (as defined below) for the purpose of enabling the Parties to evaluate the feasibility of the Project, to negotiate a possible agreement, and/or to implement the Project.
NOW THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual promises and covenants contained in this Agreement, the Parties agree as follows:
1.    Definition of Confidential Information.  Except as excluded in Section 3, “Confidential Information” means all business and/or technical information received by one Party, its affiliates and agents from the other Party, its affiliates or agents during the term of this Agreement, related to the Project or obtained during the performance of the Project or created by a Party or its agents to the extent that it contains, is based upon or is derived from Confidential Information of Disclosing Party, including notes and analyses created by Receiving Party to the extent the analyses include, are based upon or are derived from Disclosing Party’s Confidential Information. Confidential Information includes all business and/or technical information about either Party’s assets, business, plans (both current and proposed), customers (including customer accounts, addresses and personal information), employees, data, finances, hardware, manuals, methods of operations, products (both existing and future), records, research, software (including source code), strategies, systems, technology, and trade secrets, software program (source code), software disks and associated documentation, as well as all documents marked with a notice or label of “Proprietary” or “Confidential” or similar notice, or which a reasonable person, given the nature and circumstances of the disclosure, would know the information to be confidential or proprietary.  Such information shall be Confidential Information whether or not it is designated in writing or labeled as confidential or proprietary and whether or not provided orally, visually, in writing, electronically or in other form.  Confidential Information further includes confidential or proprietary information designated as such in writing by Disclosing Party, whether by letter or by the use of an appropriate stamp or legend, prior to or at the time any such trade secret or confidential information is disclosed by Disclosing Party to Receiving Party.  To the extent that Disclosing Party’s Confidential Information is used by Receiving Party to develop (or is incorporated by Receiving Party in) materials or product(s) of Receiving Party, such materials or product(s) shall be considered for the purposes of this Agreement as a part of Disclosing Party’s Confidential Information and as such shall be subject to all of the restrictions of Section 2.
4.    Term.  The effective date of this Agreement is the date of the last signature below (“Effective Date”). This Agreement shall expire five (5) years from the Effective Date, except Sections 2, 5, 7(l) and 7(m) shall survive such termination.  Any Confidential Information disclosed to Receiving Party, and any discussions held between the parties, relating to the Project prior to the date of this Agreement shall be governed by this Agreement from its Effective Date.
5.    Remedy. The Parties acknowledge that a Receiving Party’s unauthorized disclosure or use of Confidential Information may result in irreparable harm to Disclosing Party.  In the event of violation or threatened violation of this Agreement, without limiting any other rights and remedies, a temporary restraining order and/or an injunction to enjoin disclosure of Confidential Information may be sought against the Party who has breached or threatened to breach this Agreement.
6.    No Duty to Enter Into Agreement.  Unless the Parties execute and deliver a final, definitive written agreement regarding the Project, neither Party shall be under any legal obligation, of any kind whatsoever, with respect to the Project, except for the matters to which the Parties specifically agree in this Agreement. 

WZAJEMNA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNO?CI („NDA”)

(Formularz mi?dzynarodowy)


Niniejsza wzajemna umowa o zachowaniu poufno?ci (“Umowa”) zostaje zawarta pomi?dzy ….. prowadz?c? dzia?alno?? gospodarcz? w ….. (“Firma”) a XXXX, Inc., (“XXXX”), (dalej okre?lane indywidualnie, jako “Strona” a ??cznie, jako “Strony”):
ZWA?YWSZY, ?e, Firma oraz XXXX zamierzaj? rozpocz?? rozmowy i negocjacje dotycz?ce …. (“Projekt”) oraz ZWA?YWSZY, ?e, w trakcie takich rozmów i negocjacji oraz podczas realizacji Projektu prawdopodobne jest, ?e ka?da ze Stron (“Strona Ujawniaj?ca”) mo?e ujawni? lub przekaza? drugiej Stronie (“Strona Otrzymuj?ca”) pewne poufne informacje (w my?l poni?szej definicji) w celu umo?liwienia Stronom oceny mo?liwo?ci realizacji Projektu, negocjacji mo?liwej umowy i/lub wprowadzenia w ?ycie Projektu.
Dlatego te?, bior?c pod uwag? wcze?niej wymienione za?o?enia oraz wzajemne obietnice i ustalenia zawarte w niniejszej Umowie, Strony uzgadniaj?, co nast?puje:
1.    Definicja Informacji Poufnych.  Za wyj?tkiem wy??cze? zawartych w paragrafie 3, “Informacje Poufne” oznaczaj? wszystkie informacje biznesowe i/lub techniczne otrzymane przez jedn? ze Stron, jej oddzia?y i po?redników, w trakcie obowi?zywania niniejszej Umowy, zwi?zane z Projektem lub uzyskane w trakcie realizacji Projektu oraz informacje stworzone przez Stron? lub jej przedstawicieli w takim zakresie, ?e zawiera, opiera si? na lub wynika z Poufnych Informacji Strony Ujawniaj?cej; w??cznie z notatkami i analizami sporz?dzonymi przez Stron? Otrzymuj?c?, w zakresie, w jakim analizy obejmuj? Informacje Poufne Strony Ujawniaj?cej, opieraj? si? na nich lub z nich wynikaj?. Informacje Poufne obejmuj? wszystkie informacje biznesowe i/lub techniczne o nale??cych do której? ze stron aktywach, dzia?alno?ci biznesowej, planach (zarówno bie??cych jak i przysz?ych), klientach (w??cznie z kontami klientów, ich adresami i informacjami osobistymi), pracownikach, danych, finansach, sprz?cie komputerowym, instrukcjach obs?ugi, metodach dzia?ania, produktach (zarówno bie??cych jak i przysz?ych), rejestrach, badaniach, oprogramowaniu (w??cznie z kodem ?ród?owym), no?nikach oprogramowania i towarzysz?cej mu dokumentacji, jak równie? wszystkie dokumenty opatrzone adnotacj? „Zastrze?one” lub „Poufne” lub podobn? informacj? jak równie? takie, które rozs?dna osoba, bior?c pod uwag? rodzaj i okoliczno?ci ujawnienia, uzna?aby za poufne lub zastrze?one. Informacje takie b?d? zakwalifikowane, jako Poufne, niezale?nie od tego czy s? one oznaczone pisemnie lub zaopatrzone w adnotacj? mówi?c?, ?e s? one poufne b?d? zastrze?one; jak równie? niezale?nie od tego czy udost?pnione zosta?y ustnie, wizualnie, na pi?mie, w formie elektronicznej czy innej. Ponadto Informacje Poufne obejmuj? informacje poufne lub zastrze?one oznaczone, jako takie przez Stron? Ujawniaj?c?, czy to w formie nadruku czy te? piecz?tki lub legendy, przed przedstawieniem takich tajemnic handlowych Stronie Otrzymuj?cej lub w trakcie ich przedstawiania. U?ycie przez Stron? Otrzymuj?c? informacji poufnych udzielonych przez Stron? Ujawniaj?c? w celu wytworzenia (lub w??czenia przez Stron? Otrzymuj?c?) do materia?ów lub produktów Strony Otrzymuj?cej, takie materia?y lub produkty powinny by? z punktu widzenia niniejszej umowy traktowane, jako cz??? Poufnych Informacji Strony Ujawniaj?cej i b?d? podlega? ograniczeniom przedstawionym w paragrafie 2.      
4.    Okres obowi?zywania.  Dat? wej?cia w ?ycie niniejszej Umowy jest data z?o?enia ostatniego podpisu poni?ej (“Data wej?cia w ?ycie”). Umowa ta wyga?nie w pi?? (5) lat od dnia wej?cia w ?ycie, za wyj?tkiem Paragrafów 2, 5, 7(l) i 7(m), które b?d? obowi?zywa? po tym wyga?ni?ciu.  Wszystkie Informacje Poufne ujawnione Stronie Otrzymuj?cej jak równie? wszystkie rozmowy dotycz?ce Projektu, jakie mia?y miejsce przed wej?ciem w ?ycie niniejszej umowy b?d? regulowane przez t? Umow? od jej dnia wej?cia w ?ycie.
5.    Zado??uczynienie. Strony przyznaj?, ?e nieupowa?nione ujawnienie Informacji Poufnych przez Stron? Otrzymuj?c? mo?e wyrz?dzi? Stronie Ujawniaj?cej nieodwracalne szkody. W razie naruszenia lub niebezpiecze?stwa naruszenia niniejszej Umowy, bez wykluczenia innych form zado??uczynienia, przeciwko stronie, która naruszy?a Umow? lub grozi jej naruszeniem, niezale?nie od innych ?rodków, mo?e zosta? wydany tymczasowy ?rodek zabezpieczaj?cy i/lub nakaz sadowy.
6.    Brak Obowi?zku Zawarcia Umowy.  Je?eli Strony nie zawr? ostatecznie pisemnej umowy dotycz?cej Projektu, ?adna ze Stron nie b?dzie mia?a ?adnego prawnego obowi?zku zwi?zanego z Projektem, za wyj?tkiem kwestii, które Strony szczegó?owo ustali?y w niniejszej Umowie.